Điểm khác biệt giữa Tiết kiệm có kỳ hạn cố định và Tiết kiệm Tái tục?

Với tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn cố định, tiền gửi và lãi sẽ được tất toán vào cuối kỳ. Số tiền này sẽ được ghi có vào Tài khoản thanh toán (Spend Account) của bạn.
Với tài khoản Tiết kiệm Tái tục, tổng số tiền (bao gồm tiền gửi và lãi) sẽ được tự động gia hạn thành khoản tiết kiệm mới vào cuối kỳ hạn gốc.