Địa chỉ các cây ATM của Timo Plus nằm ở đâu?

Thẻ ghi nợ Timo Plus là thẻ NAPAS và có thể sử dụng ở bất kỳ ATM nào thuộc hệ thống NAPAS tại Việt Nam.