Có phải tất cả các giao dịch thanh toán trực tuyến bằng Thẻ tín dụng Timo Visa đều phải xác thực mã OTP?

Không. Bạn sẽ được yêu cầu xác minh OTP tại những website tham gia vào dịch vụ Verified của Visa. Có một số website không tham gia dịch vụ này nên bạn sẽ không cần phải xác minh OTP, kể cả trong trường hợp Thẻ tín dụng Timo Visa của bạn đã đăng ký dịch vụ Verified.