Có bao nhiêu loại OTP/iOTP mà tôi có thể cài đặt cho tài khoản Timo?

OTP hoặc iOTP sẽ được gửi đến cho bạn với khi thực hiện các thao tác sau:

  • Đăng nhập
  • Xác thực giao dịch ngân hàng
  • Khi đăng nhập vào một thiết bị mới
  • Khi mở khóa thẻ hoặc thực hiện giao dịch thanh toán online