Có bao nhiêu loại OTP/iOTP mà tôi có thể cài đặt cho tài khoản Timo Plus?

OTP hoặc iOTP sẽ được gửi đến cho bạn với các loại giao dịch sau:

  • Đăng nhập
  • Xác thực giao dịch ngân hàng
  • Khi đăng nhập vào một thiết bị mới