Chưa nhận được thẻ có sử dụng được tài khoản không?

Bạn có thể sẵn sàng sử dụng tài khoản để nộp tiền, mở sổ tiết kiệm, nhận chuyển khoản đến không giới hạn hoặc thực hiện chuyển khoản đi, thực hiện các tiện ích thanh toán hóa đơn trên ứng dụng với hạn mức dưới 100 triệu / 1 lần / 1 tháng mà không phải chi trả chi phí chuyển khoản, phí duy trì tài khoản cũng như phí thường niên.