Chu kỳ sao kê và chu kỳ thanh toán là gì?

Với Thẻ tín dụng Timo Visa, chu kỳ sao kê trung bình là 30 ngày và thời hạn thanh toán là 25 ngày.
Tất cả các khoản chi tiêu được thực hiện trong vòng 30 ngày của chu kỳ sao kê sẽ cần phải trả lại trong vòng tối đa 25 ngày kể từ ngày chốt sao kê. Cụ thể, chu kỳ sao kê của Thẻ tín dụng Timo Visa là từ ngày 21 tháng trước đến ngày 20 tháng này. Sao kê sẽ được gửi vào khoảng ngày 21 của tháng và chủ Thẻ tín dụng phải thanh toán dư nợ trong vòng 25 ngày kể từ ngày chốt sao kê.