Các loại giao dịch cần OTP mà tôi phải cài đặt cho tài khoản Timo?

OTP sẽ được gửi đến cho bạn đối với các loại giao dịch sau:

  • Đăng nhập
  • Xác thực giao dịch ngân hàng
  • Khi đăng nhập vào một thiết bị mới.