Các giao dịch nào được coi là hợp lệ để chuyển đổi sang trả góp?

Chính sách trả góp áp dụng với các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ tín dụng có giá trị tối thiểu 3,000,000 VNĐ và không áp dụng cho các giao dịch tạm ứng/rút tiền mặt, các giao dịch thanh toán mua vàng/nữ trang, thanh toán phí dịch vụ ngân hàng, thanh toán lãi suất, trả góp bằng tiền mặt, thanh toán hóa đơn trực tuyến cho các dịch vụ thẻ tín dụng và các giao dịch với các tổ chức tín dụng khác và các khoản thanh toán khác mà pháp luật cấm hoặc các giao dịch nghi ngờ khác theo quyết định của Ngân hàng.