Bill Pay là gì?

Bạn cần thanh toán hoá đơn phải không? Bạn có thể trả cước điện thoại, Internet và tiền điện ngay trong Payee list. Trình tự hoàn toàn giống với trình tự chuyển tiền.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply