Biểu phí sử dụng Timo như thế nào?

Bạn có thể tham khảo thông tin về biểu phí sử dụng Tài khoản thanh toán Timo (Spend Account) tại đây.