Biểu phí sử dụng Thẻ tín dụng Timo Visa?

Để biết thêm các thông tin liên quan đến dịch vụ thẻ Timo Visa, bạn có thể truy cập: