Biểu phí sử dụng Thẻ ghi nợ Timo?

Thẻ ghi nợ Timo sẽ hoàn toàn miễn phí các loại phí như: Phí thường niên, phí duy trì, phí giao dịch rút tiền ATM cùng và khác ngân hàng