Biểu phí sử dụng Thẻ ghi nợ Timo?

Thẻ ghi nợ Timo sẽ hoàn toàn miễn các loại phí như: phí thường niên, phí duy trì thẻ và phí giao dịch rút tiền tại ATM cùng và khác ngân hàng.