Ai có thể đăng ký Thẻ tín dụng Timo Visa và điều kiện là gì?

  1. Độ tuổi: 18 – 67
  2. Quốc tịch Việt Nam hoặc người nước ngoài làm việc và sinh sống hợp pháp tại Việt Nam
  3. Các chứng từ pháp lý yêu cầu cho người Việt Nam và người nước ngoài khác nhau tùy thuộc vào cách thức đăng ký xét duyệt thẻ.

Xem chi tiết danh sách các chứng từ pháp lý yêu cầu tại đây.