55 ngày miễn lãi là như thế nào?

Đối với thẻ tín dụng Timo Visa, chu kỳ tín dụng sẽ bắt đầu từ ngày 21 tháng trước đến ngày 20 của tháng hiện tại; ngày chốt sao kê là ngày 20 hàng tháng và ngày đến hạn thanh toán cụ thể sẽ được thông tin trong tin nhắn nhắc nợ và bảng sao kê hàng tháng mà Ngân hàng Bản Việt gửi đến bạn qua email đăng ký.

Bạn sẽ có 55 ngày miễn lãi tính từ ngày 21 tháng trước đến ngày Đến hạn thanh toán.