45 ngày sử dụng không lãi suất là gì?

Khi sử dụng thẻ Timo Mastercard để thanh toán, bạn có tối đa 45 ngày không lãi suất với 30 ngày trong kỳ sao kê và 15 ngày thanh toán. Thẻ Timo Mastercard được chốt sao kê các giao dịch từ ngày 20 tháng trước đến ngày 20 tháng này, sau đó khách hàng có 15 ngày để thanh toán cho khoản dư nợ của kỳ sao kê này.