Thỏa thuận sử dụng thẻ tín dụng Timo MasterCard

Nội dung các điều kiện và điều khoản của Bản Thỏa Thuận Sử Dụng Thẻ Tín Dụng Timo MasterCard dưới đây (“Thỏa Thuận“) cùng với Giấy Đề Nghị Phát Hành tạo thành một bản Hợp đồng sử dụng Thẻ Tín dụng Timo MasterCard hoàn chỉnh giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Chủ Thẻ.

Bằng việc ký vào Giấy Đề Nghị Phát Hành, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và Chủ Thẻ cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện về phát hành và sử dụng Thẻ Tín Dụng Timo MasterCard (“Thẻ”) trong Bản thỏa thuận này.

Các điều khoản

Điều 1: Giải thích từ ngữ

1.1. “VPBank/VPBank Timo” là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

1.2. “Timo” là một kênh bán hàng của VPBank cho phép Khách hàng có thể thực hiện các giao dịch ngân hàng sau khi đã được định danh, mở tài khoản thanh toán và phát hành thẻ ghi nợ theo đúng quy định.

1.3. “Hạn mức tín dụng thẻ” là mức dư nợ tối đa mà Chủ thẻ được phép sử dụng trong một kỳ sao kê.

1.4. “Thời hạn Hạn mức tín dụng” là khoảng thời gian VPBank Timo cho phép Khách hàng sử dụng Hạn mức tín dụng thẻ theo quy định của Hợp đồng này.

1.5. “Khoản thanh toán tối thiểu” là số tiền tối thiểu mà Chủ thẻ phải thanh toán cho VPBank Timo sau mỗi kỳ sao kê.

1.6. “Sao kê” là bảng kê chi tiết các khoản chi tiêu và trả nợ của Chủ thẻ cùng lãi và phí phát sinh trong một khoảng thời gian cố định do VPBank Timo quy định. Sao kê được gửi cho Chủ thẻ định kỳ sau Ngày sao kê để làm căn cứ trả nợ.

1.7. “Ngày sao kê” là ngày VPBank Timo lập Sao kê.

1.8. “Kỳ sao kê” là khoảng thời gian giữa hai Ngày sao kê liên tiếp.

1.9. “Ngày đến hạn thanh toán” là ngày cuối cùng của kỳ thanh toán, Chủ thẻ phải thanh toán cho VPBank Timo các khoản chi tiêu cùng lãi và phí phát sinh trong kỳ sao kê, ít nhất số tiền thanh toán bằng Khoản thanh toán tối thiểu trên Sao kê.

1.10. “Timo Care” là tổng đài hỗ trợ chăm sóc và dịch vụ khách hàng phục vụ các nhu cầu của Chủ thẻ.

1.11. “Timo Hangout” là chi nhánh, phòng giao dịch, các đơn vị kinh doanh được VPBank triển khai trong từng thời kỳ và phục vụ trực tiếp Chủ thẻ.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ Thẻ

2.1. Quyền của Chủ Thẻ

 1. Dùng Thẻ để thanh toán mua hàng hóa và dịch vụ tại các Đơn vị chấp nhận Thẻ (ĐVCNT), trên Internet và/hoặc rút tiền mặt tại các CDM/ATM/POS và các dịch vụ khác do VPBank cung cấp (nếu có) trong phạm vi Hạn mức tín dụng và Thời hạn Hạn mức tín dụng được cấp phục vụ cho mục đích tiêu dùng của Chủ thẻ. Chủ Thẻ có thể giao dịch trong Hạn mức tín dụng đến ngày cuối cùng của Thời hạn Hạn mức tín dụng được cấp.
 2. Yêu cầu tra soát, khiếu nại về việc sử dụng Thẻ. Các trường hợp tra soát, phương thức, chứng từ, thời gian gửi yêu cầu tra soát và các vấn đề liên quan theo quy định của VPBank Timo, của Tổ chức Thẻ và của pháp luật tại từng thời điểm.
 3. Đề nghị VPBank Timo phát hành lại Thẻ, tạm ngừng/chấm dứt sử dụng Thẻ, gia hạn Thẻ, thay đổi Hạn mức tín dụng Thẻ theo quy định của VPBank Timo.
 4. Yêu cầu VPBank Timo tự động ghi nợ tài khoản thanh toán của Chủ Thẻ mở tại VPBank Timo theo đăng ký của Chủ Thẻ để thanh toán số dư nợ sao kê.
 5. Hàng tháng, Chủ Thẻ có quyền nhận sao kê của VPBank Timo.
 6. Được tham gia các chương trình ưu đãi dành cho Chủ Thẻ của VPBank Timo và/hoặc các đối tác của VPBank Timo nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của VPBank Timo và/hoặc đối tác của VPBank Timo từng thời kỳ.
 7. Các quyền khác theo quy định của Thỏa thuận này, quy định của VPBank Timo và quy định của pháp luật.

2.2. Nghĩa vụ của Chủ Thẻ

 1. Cung cấp đầy đủ và chính xác, đồng thời cập nhật và thông báo cho VPBank Timo những thay đổi về thông tin đã đăng ký khi yêu cầu sử dụng Thẻ hoặc trong quá trình sử dụng Thẻ. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Chủ Thẻ phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; cam kết chịu mọi rủi ro bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất.
 2. Chủ thẻ đồng ý và xác nhận rằng VPBank Timo được coi là đã hoàn thành việc giao nhận thẻ, PIN cho Chủ thẻ khi thẻ, PIN đã được giao tới địa chỉ mà Chủ thẻ đã đăng ký với VPBank Timo. Chủ thẻ chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ mà Chủ thẻ đã đăng ký với VPBank Timo. Chủ thẻ cam kết chịu mọi rủi ro phát sinh do việc thẻ, PIN bị thất lạc, bị lợi dụng và/hoặc các rủi ro do việc chủ thẻ không trực tiếp ký nhận hoặc người khác giả mạo chủ thẻ ký nhận thẻ, PIN, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào với VPBank Timo khi VPBank Timo thực hiện giao thẻ và PIN theo phương thức này.
 3. Chủ thẻ đồng ý rằng khi Chủ thẻ yêu cầu kích hoạt Thẻ, Chủ thẻ đồng thời kích hoạt chức năng thanh toán giao dịch thương mại điện tử (ecommerce). Chủ thẻ hiểu và chấp nhận những rủi ro liên quan đến việc sử dụng thẻ trong giao dịch thương mại điện tử và cam kết không khiếu nại, khiếu kiện VPBank Timo khi rủi ro phát sinh.
 4. Ký chữ ký đã đăng ký trên Giấy Đề Nghị Phát Hành bằng bút bi/bút mực vào dải băng chữ ký ở mặt sau của Thẻ ngay sau khi nhận Thẻ. Khi thực hiện giao dịch, Chủ Thẻ phải ký hóa đơn/chứng từ thanh toán giống chữ ký mẫu này trừ những giao dịch không yêu cầu chữ ký của Chủ Thẻ.
 5. Chấp thuận và sử dụng Thẻ trong Hạn mức tín dụng và Thời hạn Hạn mức tín dụng được VPBank Timo cấp, trừ trường hợp VPBank Timo đồng ý cho Chủ Thẻ sử dụng vượt quá hạn mức hoặc VPBank Timo chứng minh được giao dịch vượt quá hạn mức đó phát sinh từ Thẻ của Chủ Thẻ và Chủ Thẻ phải có trách nhiệm trả phí và thanh toán theo quy định của VPBank Timo khi sử dụng Thẻ quá hạn mức được cấp.
 6. Chịu trách nhiệm quản lý Thẻ và bảo mật các thông tin liên quan đến Thẻ của mình, đặc biệt là PIN. Không được chuyển nhượng Thẻ cho người khác.
 7. Chịu trách nhiệm thanh toán cho VPBank Timo đối với tất cả các giao dịch Thẻ phát sinh (bao gồm cả giao dịch có hoặc không có chữ ký, mã PIN hoặc có chữ ký khác với chữ ký của Chủ Thẻ tại mặt sau Thẻ).
 8. Đăng ký chữ ký mẫu sử dụng trên các chứng từ giao dịch được thực hiện với VPBank Timo.
 9. Không được phép sử dụng Thẻ cho bất kỳ giao dịch hay mục đích bất hợp pháp nào. Chịu trách nhiệm với VPBank Timo và pháp luật về các hành vi gian lận, giả mạo Thẻ của Chủ Thẻ và các giao dịch Thẻ liên quan đến gian lận, giả mạo.
 10. Nhận thức đầy đủ và cam kết chịu rủi ro trong trường hợp các giao dịch thanh toán của Chủ Thẻ bị các tổ chức nước ngoài hoặc bất kỳ quốc gia nào tịch thu, niêm phong hoặc tạm dừng thực hiện giao dịch (do liên quan đến các yếu tố cấm vận, tội phạm, khủng bố, tài trợ khủng bố, rửa tiền, đối tượng bị áp dụng lệnh tòa án, cơ quan tại nước ngoài hoặc các lý do khác).
 11. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho VPBank Timo số dư nợ sao kê theo Sao kê VPBank Timo lập và gửi cho Chủ Thẻ. Trường hợp Chủ Thẻ không nhận được Sao kê do VPBank Timo gửi, Chủ Thẻ vẫn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho VPBank Timo các khoản phải trả trong kỳ.
 12. Hàng tháng, trong khoảng thời gian từ ngày sao kê đến ngày đến hạn thanh toán, VPBank Timo sẽ tự động trích nợ tài khoản tiền gửi thanh toán được Chủ Thẻ chỉ định để thanh toán số dư trên sao kê dựa trên tỷ lệ thanh toán mà Chủ Thẻ có đăng ký với VPBank Timo. Chủ Thẻ phải bảo đảm tài khoản này luôn đủ số dư cần thiết để VPBank Timo ghi nợ trong khoảng thời gian nói trên. Nếu không, Chủ Thẻ có trách nhiệm liên hệ với VPBank Timo để thanh toán phần còn lại và phải chịu các phí, lãi suất phát sinh nếu có.
 13. Thông báo kịp thời với VPBank Timo khi phát hiện sai sót, nhầm lẫn trên tài khoản của mình hoặc tài khoản của mình bị lợi dụng.
 14. Chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp với ĐVCNT/VPBank Timo thanh toán (NHTT)/Tổ chức Thẻ về các vấn đề liên quan đến Giao dịch Thẻ mà không trì hoãn việc thanh toán Sao kê vào ngày đến hạn thanh toán.
 15. Hoàn trả ngay lập tức và vô điều kiện cho VPBank Timo đối với các khoản mà Chủ Thẻ rút thừa, rút/thanh toán quá Hạn mức tín dụng, giao dịch ghi Có nhầm vào Tài khoản của Chủ Thẻ và các giao dịch nhầm lẫn khác mà Chủ Thẻ không chứng minh được quyền sở hữu hợp pháp. Đồng ý để VPBank Timo tự động ghi Nợ các khoản tiền này mà không cần phải thông báo cho Chủ Thẻ.
 16. Khi thẻ bị mất cắp, thất lạc hoặc PIN bị lộ, Chủ thẻ phải lập tức khoá thẻ trên Ứng dụng Timo, hoặc gọi đến Tổng đài Timo Care, hoặc gửi thông báo bằng văn bản tại Timo Hangout. Trường hợp Thẻ bị lợi dụng do việc mất cắp, thất lạc, lộ PIN, các gian lận/giả mạo khác trước khi VPBank Timo có xác nhận bằng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý về việc VPBank Timo đã xử lý thông báo từ Chủ thẻ, Chủ thẻ phải hoàn toàn chịu thiệt hại và bồi thường thiệt hại đối với tất cả các giao dịch của Thẻ do việc Thẻ bị lợi dụng gây ra.
 17. Không được sử dụng Thẻ đã thông báo mất, thất lạc.
 18. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho VPBank Timo các khoản phí phát sinh từ việc sử dụng Thẻ.
 19. Trường hợp rút tiền mặt, Chủ Thẻ cam kết sử dụng vốn vay thông qua việc phát hành Thẻ để thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán hoặc để thanh toán trong các trường hợp khác mà pháp luật cho phép.
 20. Chủ thẻ có trách nhiệm sử dụng vốn vay thông qua việc phát hành thẻ đúng mục đích nêu tại điểm a Khoản 2.1 Điều 2 Thỏa thuận này và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và VPBank Timo về mục đích sử dụng vốn vay của mình.
 21. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Thỏa thuận này, các quy định liên quan của pháp luật, của VPBank Timo và của Tổ chức Thẻ trong nước/quốc tế mà VPBank Timo là thành viên tại từng thời điểm.

2.3. Phạm vi sử dụng Thẻ và nghĩa vụ thanh toán của Chủ thẻ:

a. Chủ thẻ được sử dụng Thẻ để rút tiền mặt tại các ATM/POS của VPBank Timo và các ATM/POS trong liên minh Napas, Smartlink, Banknet, VNBC và các ATM/POS có biểu tượng của Tổ chức thẻ quốc tế (đối với Thẻ quốc tế); thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các ĐVCNT, qua internet, qua email, điện thoại …. và sử dụng các dịch vụ khác do VPBank Timo và các Ngân hàng khác có kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với VPBank Timo thông qua một hoặc một số các tổ chức trung gian. Chủ thẻ đồng ý rằng, khi tham gia các giao dịch thanh toán bằng Thẻ, tùy thuộc vào từng giao dịch thẻ và yêu cầu/quy định của VPBank Timo và/hoặc của Tổ chức thẻ quốc tế và/hoặc của ĐVCNT, giao dịch thẻ có thể được xác thực bằng các phương thức bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Thẻ và Chủ thẻ phải hiện diện tại ĐVCNT; và/hoặc
 • Chữ ký của chủ thẻ trên hóa đơn giao dịch thẻ; hoặc
 • Nhập mã PIN khi giao dịch; hoặc
 • Các thông tin thẻ (Tên thẻ/Số thẻ/mã CVV/CVC….) được cung cấp qua email, điện thoại, internet…; hoặc
 • Bất kỳ phương thức xác thực nào khác mà Chủ thẻ đăng ký với VPBank Timo; hoặc
 • Bất kỳ phương thức xác thực nào khác mà VPBank Timo, Tổ chức thẻ quốc tế và ĐVCNT quy định.

b. Chủ thẻ hiểu và nhận thức đầy đủ rằng, khi Chủ thẻ thực hiện các giao dịch thanh toán thẻ mà Thẻ và/hoặc chủ thẻ không hiện diện trực tiếp tại ĐVCNT (VD Giao dịch MOTO; giao dịch thanh toán trên internet….) và khi Chủ thẻ không bảo mật các thông tin về thẻ, thẻ của Chủ thẻ có thể bị lợi dụng cho các giao dịch thanh toán mà không cần Thẻ và/hoặc chủ thẻ không hiện diện trực tiếp tại ĐVCNT. Bằng việc ký kết Hợp đồng này, Chủ thẻ xác nhận và chấp nhận hoàn toàn đối với các rủi ro này.

c. Chủ thẻ cam kết chịu trách nhiệm thanh toán cho VPBank đối với tất cả các giao dịch phát sinh và được xác thực bằng bất kỳ phương thức nào nêu tại điểm (a) trên. Chủ thẻ đồng ý rằng, Sao kê do VPBank Timo gửi sẽ là bằng chứng xác nhận các giao dịch, phí, lãi (nếu có) và các khoản ghi nợ, ghi có trong Sao kê là đúng và có hiệu lực và Chủ thẻ sẽ thực hiện thanh toán tất cả các giao dịch, phí, lãi thể hiện trên Sao kê đúng thời hạn quy định trong Sao kê.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của VPBank Timo

3.1. Quyền của VPBank Timo

 1. Được miễn trách trong trường hợp: hệ thống xử lý, hệ thống truyền tin bị lỗi hoặc vì bất cứ lý do ngoài khả năng kiểm soát của VPBank Timo gây nên khiến cho Thẻ hoặc mã PIN của Chủ thẻ không thực hiện được giao dịch, bị tổn thất hoặc bất kỳ sự lợi dụng nào; hoặc các trường hợp VPBank Timo không gửi hoặc đã gửi nhưng Chủ thẻ không nhận được các tin nhắn, thông báo liên quan tới biến động số dư tài khoản Thẻ hoặc thông báo về các nội dung khác liên quan đến tài khoản Thẻ của Chủ thẻ do lỗi hệ thống, lỗi đường truyền, các lỗi kỹ thuật, sự cố của nhà cung cấp dịch vụ/của VPBank Timo hoặc vì bất kỳ lý do khách quan nào khác; các trường hợp khác do lỗi của Chủ thẻ gây ra.
 2. Được miễn trách đối với: (i) mọi thất lạc, mất cắp, sử dụng đúng hoặc sai mục đích của Thẻ hoặc việc tiết lộ mã PIN, thông tin Thẻ của Chủ Thẻ (ii) Mọi gian lận và hoặc giả mạo gây ra cho VPBank Timo hoặc bất kỳ Đơn vị chấp nhận Thẻ nào (iii) Bất kỳ phương hại nào tới uy tín, hình ảnh và danh tiếng của Chủ Thẻ có liên quan đến việc VPBank Timo thu hồi hoặc yêu cầu Chủ Thẻ trả lại hoặc tạm ngừng/ngừng sử dụng Thẻ.
 3. Không chịu trách nhiệm về việc giao hàng, chất lượng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng Thẻ. Được quyền ghi nợ vào tài khoản Thẻ giá trị hàng hóa, dịch vụ cho dù hàng hóa, dịch vụ có được giao hoặc được thực hiện hay không.
 4. Xử lý tra soát, khiếu nại từ Chủ Thẻ theo phương thức, chứng từ, thời gian gửi yêu cầu tra soát theo quy định của VPBank Timo và của Tổ chức Thẻ trong nước/Quốc tế mà VPBank Timo là thành viên tại từng thời điểm.
 5. Được miễn trách trong trường hợp khiếu nại, yêu cầu tra soát của Chủ thẻ không được ngân hàng thanh toán/các Tổ chức Thẻ trong nước/Quốc tế giải quyết theo quy định của các tổ chức này.
 6. Yêu cầu Chủ Thẻ thanh toán đầy đủ các khoản chi tiêu bằng Thẻ và các khoản lãi, phí liên quan trong kỳ chậm nhất vào ngày đến hạn thanh toán.
 7. Thực hiện các biện pháp nhắc nợ từ xa bao gồm nhưng không giới hạn bởi gửi văn bản thông báo thu hồi nợ, gửi tin nhắn qua điện thoại, gọi điện trực tiếp và thực hiện các biện pháp thu hồi nợ khi Chủ Thẻ không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo Thỏa thuận này.
 8. Trường hợp Chủ Thẻ không thanh toán đúng hạn cho VPBank Timo theo quy định, VPBank Timo được quyền thu nợ từ tài sản bảo đảm hay bất cứ tài sản nào khác của Chủ Thẻ mà không cần có chữ ký hoặc dấu xác nhận của Chủ Thẻ. Nếu VPBank Timo thu nợ từ tài khoản tiền gửi thanh toán hoặc sổ tiết kiệm của Chủ Thẻ để thanh toán các khoản nợ phát sinh thì tài khoản hoặc sổ tiết kiệm đó sẽ được áp dụng mức lãi suất theo quy định của VPBank Timo. Trong trường hợp đó, VPBank Timo được miễn trách về việc thay đổi kỳ hạn tiền gửi của Chủ Thẻ.
 9. VPBank Timo có thể thu thập và xác minh bất cứ thông tin nào liên quan đến Chủ Thẻ từ bất cứ đơn vị nào mà VPBank Timo cảm thấy phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức tín dụng nào hoặc bất cứ tổ chức hay công ty nào khác được thành lập với mục đích đánh giá thứ hạng tín dụng cho các cá nhân, từ các nhân viên của Chủ Thẻ hoặc những nhân viên khác có liên quan và/hoặc VPBank Timo hay tổ chức tín dụng tại Việt Nam hoặc bất cứ nơi nào khác).
 10. Tự động Ghi nợ tài khoản Chủ Thẻ các chi phí, lãi và các khoản thanh toán liên quan đến giao dịch Thẻ.
 11. Cung cấp cho các bên có thẩm quyền thông tin về Chủ Thẻ, tài khoản giao dịch phục vụ cho việc tra soát, khiếu nại các giao dịch Thẻ theo quy định của pháp luật.
 12. Chấm dứt việc sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ bằng việc huỷ hoặc thu hồi Thẻ nếu Chủ Thẻ vi phạm các điều kiện và điều khoản sử dụng Thẻ của Thỏa thuận này, sử dụng Thẻ giả mạo và/ hoặc Thẻ bị nghi ngờ là giả mạo.
 13. Có quyền sử dụng các thông tin về Chủ Thẻ và các khoản tín dụng của Chủ Thẻ, bao gồm cả các thông tin từ các văn bản, các tài liệu do Chủ Thẻ cung cấp; các hợp đồng, văn bản ký giữa Chủ Thẻ và VPBank Timo để cung cấp cho các đơn vị có chức năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, hoặc cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật.
 14. Được tự động trích tài khoản của Chủ Thẻ trong các trường hợp sau: (i) Thanh toán các khoản nợ đến hạn, quá hạn, các khoản lãi, chi phí hợp lệ khác phát sinh trong quá trình sử dụng Thẻ (ii) Bù trừ các nghĩa vụ của Chủ Thẻ tại VPBank Timo và xử lý các trường hợp khác theo thỏa thuận giữa Chủ Thẻ và VPBank Timo.
 15. Thông báo về các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi của VPBank Timo và cảnh báo các rủi ro khi thực hiện dịch vụ và các thông báo khác phục vụ cho việc sử dụng dịch vụ tới Chủ Thẻ theo các cách thức mà VPBank Timo cho là phù hợp (bao gồm nhưng không giới hạn việc gửi tin nhắn, email…)
 16. VPBank Timo có các quyền khác theo Thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

3.2. Nghĩa vụ của VPBank Timo

 1. VPBank Timo cam kết tuân thủ các quy định về phát hành, thanh toán Thẻ tín dụng quốc tế của Tổ chức Thẻ quốc tế và Pháp luật.
 2. Tôn trọng các quyền lợi của Chủ Thẻ theo Thỏa thuận này.
 3. Lưu giữ các thông tin của Chủ Thẻ trừ trường hợp có quy định khác.
 4. Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của Chủ Thẻ tuân thủ theo quy định xử lý tra soát, khiếu nại của các Tổ chức Thẻ trong nước và nước ngoài.
Điều 4. Thanh toán và trả nợ

4.1. Chủ Thẻ chịu trách nhiệm thanh toán:

 1. Các giao dịch phát sinh trên Tài khoản Thẻ của Chủ Thẻ có yêu cầu hoặc không yêu cầu chữ ký, mã PIN hoặc được xác thực bằng các hình thức khác theo quy định của Tổ chức Thẻ quốc tế, VPBank Timo và quy định pháp luật. Hàng tháng, VPBank Timo sẽ lập và gửi Chủ Thẻ Sao kê, liệt kê tất cả các giao dịch của Chủ Thẻ phát sinh trong Kỳ sao kê theo ngày giao dịch được cập nhật vào hệ thống VPBank Timo, các giao dịch trên sao kê đã được chuyển đổi sang VND theo tỷ giá của Tổ chức Thẻ Quốc tế hoặc theo tỷ giá quy đổi của VPBank Timo tại thời điểm giao dịch được cập nhật vào hệ thống của VPBank Timo. Trong trường hợp giao dịch Thẻ của Chủ Thẻ thanh toán bằng loại tiền khác VND, VPBank Timo sẽ thu phí xử lý giao dịch Thẻ quốc tế hoặc phí khác theo quy định của VPBank Timo trong từng thời kỳ.
 2. Chủ Thẻ phải thanh toán đầy đủ cho VPBank Timo các khoản phí, lãi suất được đề cập trong Bản Sao kê mà VPBank Timo gửi về cho Chủ Thẻ hàng tháng.
 3. Nhận được Sao kê, Chủ Thẻ có trách nhiệm kiểm tra và thanh toán cho VPBank Timo mức tối thiểu bằng Khoản thanh toán tối thiểu như thể hiện trên Sao kê trong vòng 30 ngày kể từ Ngày Sao kê (Ngày đến hạn thanh toán). Thời hạn này có thể thay đổi theo quy định của VPBank Timo trong từng thời kỳ.
 4. Trong trường hợp vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của VPBank Timo mà Chủ Thẻ không nhận được Sao kê hàng tháng, Chủ Thẻ vẫn có trách nhiệm thanh toán các khoản phải trả trong kỳ, đồng thời thông báo cho VPBank Timo để kiểm tra và xác định nguyên nhân.
 5. Chủ Thẻ cam kết chấp nhận thanh toán vô điều kiện tất cả các giao dịch được VPBank Timo liệt kê trong Sao kê nếu VPBank Timo cung cấp được các hóa đơn, chứng từ, văn bản… chứng minh việc Thẻ của Chủ Thẻ đã được sử dụng để thực hiện các Giao dịch Thẻ đó.

4.2. Chủ Thẻ phải thông báo cho VPBank Timo bằng văn bản hoặc qua Timo Care các khiếu nại của mình liên quan đến các giao dịch Thẻ trong vòng 07 ngày kể từ ngày Sao kê. Sau thời hạn này, nếu VPBank Timo không nhận được các khiếu nại thì coi như Chủ Thẻ đồng ý với tất cả các giao dịch và phí phát sinh thể hiện trên Sao kê. VPBank Timo theo đó không có trách nhiệm giải quyết, khiếu nại, khiếu kiện của Chủ thẻ về các giao dịch Thẻ sau thời gian trên.

4.3. Cách thức thanh toán: Chủ Thẻ có thể thanh toán các nghĩa vụ phát sinh trên Sao kê bằng một trong các phương thức sau: (i) thanh toán bằng tiền mặt tại máy CDM VPBank Timo; (ii) Tự động trích nợ tài khoản thanh toán; (iii) Chuyển khoản trong nội bộ VPBank Timo hoặc thanh toán liên ngân hàng. Chủ Thẻ được phép thanh toán số dư nợ trước hạn.

4.4. Khoản thanh toán sao kê của Chủ Thẻ sẽ tuân theo thứ tự ưu tiên thanh toán theo quy định của VPBank Timo.

Điều 5. Lãi suất và các loại phí

5.1. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay của VPBank Timo đối với Chủ Thẻ thông qua việc phát hành và sử dụng Thẻ áp dụng theo biểu lãi suất cho vay do VPBank Timo quy định tại từng thời kỳ. Cách tính lãi suất trong hạn và ưu đãi lãi suất được áp dụng cụ thể với các loại Giao dịch Thẻ cụ thể như sau:

a. Trường hợp Chủ Thẻ thực hiện giao dịch rút tiền mặt tại CDM/ATM hoặc ứng tiền mặt tại thiết bị đọc Thẻ POS: Chủ Thẻ sẽ phải chịu lãi suất trên khoản tiền đã rút/ứng và phí rút tiền (nếu có) kể từ ngày Chủ Thẻ thực hiện giao dịch rút/ứng tiền mặt cho đến ngày trả hết nợ. Số tiền lãi từ ngày phát sinh giao dịch đến ngày Sao kê đầu tiên được thể hiện ngay trên Sao kê cùng kỳ. Nếu Chủ Thẻ không thanh toán hay chỉ thanh toán một phần số dư nợ rút tiền mặt trong kỳ, dư nợ còn lại sẽ tiếp tục được tính lãi cho đến khi được thanh toán hết và sẽ được thể hiện trên Sao kê của các kỳ tiếp theo.

b. Trường hợp Chủ Thẻ thực hiện các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ:

 • Vào Ngày đến hạn thanh toán nếu Chủ Thẻ thanh toán toàn bộ Số dư nợ trên sao kê, VPBank Timo sẽ ưu đãi miễn lãi suất cho toàn bộ giao dịch trong Kỳ sao kê đó của Chủ Thẻ.
 • Trường hợp vào Ngày đến hạn thanh toán, Chủ Thẻ trả nợ ít nhất bằng Khoản thanh toán tối thiểu, VPBank Timo sẽ tính lãi đối với tất cả các giao dịch trong Kỳ sao kê kể từ ngày Giao dịch Thẻ được cập nhật vào hệ thống quản lý Thẻ của VPBank Timo cho đến ngày Chủ Thẻ trả nợ, các giao dịch chưa thanh toán sẽ tiếp tục bị tính lãi và được thể hiện trên Sao kê của Kỳ sao kê tiếp theo.

5.2. Lãi suất quá hạn và Phí chậm trả:

 1. Trong vòng 60 ngày kể từ Ngày đến hạn thanh toán, nếu Chủ Thẻ không thanh toán đúng hạn Khoản thanh toán tối thiểu thì phần giá trị thanh toán tối thiểu chưa được thanh toán sẽ bị tính phí chậm trả và lãi suất quá hạn bằng 150% mức lãi suất trong hạn. Số dư nợ còn lại (sau khi trừ đi Khoản thanh toán tối thiểu) vẫn tính theo lãi suất trong hạn theo quy định của VPBank Timo. Sau 60 ngày kể từ Ngày đến hạn thanh toán đầu tiên mà Chủ Thẻ không thanh toán đủ Khoản thanh toán tối thiểu thì toàn bộ dư nợ chưa thanh toán phải chịu lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất trong hạn.
 2. Ngoài ra, Chủ Thẻ có nghĩa vụ thanh toán cho VPBank Timo khoản phí chậm trả theo quy định của VPBank Timo từng thời kỳ.

5.3. Các loại phí:

 1. Trong quá trình sử dụng Thẻ, Chủ Thẻ có trách nhiệm thanh toán cho VPBank Timo phí thường niên và các loại phí khác theo quy định của VPBank Timo.
 2. Trường hợp chủ thẻ mua các sản phẩm bảo hiểm do VPBank Timo bán với tư cách là đại lý bảo hiểm, Chủ thẻ đồng ý để VPBank Timo trích nợ tài khoản thẻ tín dụng để thanh toán các khoản phí bảo hiểm mà Chủ thẻ phải thanh toán cho Công ty bảo hiểm, khoản tiền này sẽ được tính vào dư nợ của kỳ sao kê tương ứng.
 3. Biểu phí áp dụng sẽ được VPBank Timo quy định và công bố tại từng thời kỳ.
Điều 6. Biểu phí Thẻ

Khoản mục phí

Số tiền phí

(chưa bao gồm VAT)

1. Phí phát hành thẻ

Miễn phí

2. Phí thanh lý/tất toán thẻ

Miễn phí

3. Thay thế/cấp lại Thẻ/PIN

 
 • Phí khóa thẻ

300.000VND

 • Phí phát hành lại thẻ bị mất (đã bao gồm Phí khóa thẻ)

450.000VND

 • Cấp lại PIN

30.000VND

 • Phí thay thế thẻ (do hết hạn)

Miễn phí

4. Phí thẻ

 
 • Phí thường niên

400.000VND

 • Xác nhận tài khoản theo yêu cầu của chủ thẻ

50.000VND

 • Phí trả chậm

6% (TT: 100.000VND)

5. Cấp sao kê tài khoản/bản sao hóa đơn

 
 • Sao kê hàng tháng

Miễn phí

 • Cấp lại sao kê (nhận tại Hangout)

80.000VND

 • Cấp lại sao kê (nhận qua đường bưu điện, đã bao gồm phí chuyển phát)

100.000VND

 • Phí yêu cầu bản sao hóa đơn

80.000VND/hóa đơn

6. Tra soát (thu trong trường hợp khách hàng khiếu nại sai)

100.000VND

7. Phí ứng trước tiền mặt (Trên mỗi giao dịch)

4% (TT: 50.000VND)

8. Phí xử lý giao dịch quốc tế (không áp dụng cho giao dịch bằng VND)

Miễn phí

 • Trong đó khoản mục Phí xử lý giao dịch quốc tế ( không áp dụng cho giao dịch bằng VND) 3% giá trị giao dịch sẽ được áp dụng miễn phí cho khách hàng của kênh bán Timo.
 • Miễn phí thường niên thẻ chính trong năm đầu khi khách hàng chi tiêu từ 03 lần trở lên trong vòng 30 ngày từ ngày mở thẻ (mỗi lần từ 300.000 VND)
 • Biểu phí này chưa bao gồm VAT (10%)
 • Các khoản phí và dịch vụ và các chi phí khác đã thu theo biểu phí này không được hoàn lại trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy giao dịch.
 • Phí dịch vụ được thu từng lần ngay sau khi phái sinh giao dịch hoặc thu gộp một lần sau khi kết thúc toàn bộ dịch vụ tùy thuộc vào loại dịch vụ đó.
Điều 7. Đổi, gia hạn, phát hành lại Thẻ và từ chối chấp nhận Thẻ

7.1. Chủ Thẻ có quyền yêu cầu VPBank Timo đổi, phát hành lại Thẻ và phải trả phí đổi, phát hành lại Thẻ theo quy định của VPBank Timo.

7.2. Khi Thẻ hết thời hạn sử dụng, nếu Chủ Thẻ có nhu cầu gia hạn và đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của VPBank Timo thì VPBank Timo có thể gia hạn Thẻ.

7.3. Các chi phí liên quan đến đổi, gia hạn, phát hành lại Thẻ do Chủ Thẻ thanh toán. VPBank Timo có quyền ghi nợ tài khoản Thẻ của Chủ Thẻ đối với các khoản phí liên quan theo quy định của VPBank Timo.

7.4. Từ chối chấp nhận Thẻ: Thẻ sẽ bị từ chối thanh toán khi:

 1. Thẻ bị liệt kê trong danh sách Thẻ đen của các tổ chức Thẻ.
 2. Thẻ đã bị hết hiệu lực.
 3. Thẻ có liên quan đến giao dịch giả mạo bị VPBank Timo khóa tạm thời.
 4. Chủ Thẻ không thực hiện đúng các quy định của VPBank Timo về việc sử dụng Thẻ.
 5. Chủ Thẻ vi phạm quy định thanh toán Thẻ của Tổ chức Thẻ quốc tế và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Điều 8. Chấm dứt sử dụng Thẻ và tài khoản Thẻ

8.1. VPBank Timo có quyền tạm ngưng hoặc đóng Thẻ và/hoặc tài khoản Thẻ của Chủ Thẻ trong các trường hợp sau:

 1. Thẻ đã hết hạn sử dụng nhưng Chủ Thẻ không có yêu cầu gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ.
 2. Chủ Thẻ không thanh toán đủ Khoản thanh toán tối thiểu sau 30 ngày kể từ Ngày đến hạn thanh toán đầu tiên của Khoản thanh toán tối thiểu đó. Trường hợp này VPBank Timo có quyền tạm ngừng việc sử dụng Thẻ.
 3. Sau 90 ngày kể từ Ngày đến hạn thanh toán đầu tiên mà Chủ Thẻ vẫn tiếp tục không thanh toán đủ Khoản thanh toán tối thiểu của kỳ đầu tiên đó. Trường hợp này VPBank Timo có quyền khóa và chấm dứt việc sử dụng Thẻ của Chủ thẻ.
 4. Chủ Thẻ không thực hiện kích hoạt Thẻ trong vòng 10 tháng kể từ ngày thẻ được phát hành trên hệ thống VPBank Timo. Ngày phát hành Thẻ trên hệ thống là ngày do VPBank Timo xác định và thông báo cho Chủ thẻ.
 5. Chủ Thẻ đã chi vượt quá hạn mức tín dụng mà không được VPBank Timo cho phép.
 6. Chủ Thẻ vi phạm các quy định về sử dụng Thẻ của VPBank Timo, của TCTQT hoặc vi phạm các quy định của pháp luật có liên quan đến việc sử dụng Thẻ.
 7. Chủ Thẻ không cung cấp các chứng từ theo quy định của VPBank Timo trong việc đánh giá lại Hạn mức tín dụng định kỳ.
 8. Các trường hợp liên quan đến giả mạo và quản lý rủi ro Thẻ.
 9. VPBank Timo có quyền thu hồi Thẻ vào bất cứ lúc nào bằng cách thông báo bằng văn bản về việc thu hồi này cho Chủ Thẻ.

8.2. Chấm dứt theo yêu cầu của Chủ Thẻ

Việc chấm dứt sử dụng Thẻ của Chủ Thẻ chỉ có hiệu lực và được VPBank Timo chấp thuận khi Chủ Thẻ đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm với VPBank Timo như sau:

 1. Khi chấm dứt việc sử dụng Thẻ theo yêu cầu của VPBank Timo hay theo yêu cầu của Chủ Thẻ thì toàn bộ dư nợ trên tài khoản Thẻ sẽ đến hạn thanh toán và Chủ Thẻ có trách nhiệm thanh toán ngay lập tức đầy đủ cho VPBank Timo tại thời điểm theo yêu cầu của VPBank Timo.
 2. Việc chấm dứt sử dụng Thẻ, tài khoản Thẻ chỉ có hiệu lực khi VPBank Timo chấp thuận và thực hiện khóa Thẻ trên hệ thống. Theo đó, khi chấm dứt sử dụng Thẻ, Chủ Thẻ có nghĩa vụ thanh toán cho VPBank Timo toàn bộ dư nợ (gốc, lãi…) và các khoản phí phát sinh và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến việc mở và sử dụng Thẻ.
 3. Không phụ thuộc vào việc Chủ Thẻ yêu cầu chấm dứt việc sử dụng Thẻ, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chủ Thẻ yêu cầu chấm dứt sử dụng Thẻ và/ hoặc ngày VPBank Timo thực hiện khóa Thẻ, nếu tài khoản Thẻ của Chủ Thẻ có phát sinh giao dịch thì Chủ Thẻ vẫn có trách nhiệm thanh toán đối với các giao dịch phát sinh.
Điều 9. Hạn mức tín dụng Thẻ

9.1. VPBank Timo chấp thuận cho Chủ thẻ sử dụng số vốn vay trong phạm vi Hạn mức tín dụng Thẻ để thực hiện các giao dịch Thẻ được phép như quy định tại Thỏa thuận này.

9.2. Bằng việc kích hoạt Thẻ, Chủ thẻ được coi là đã nhận được thông báo đầy đủ của VPBank Timo về Hạn mức tín dụng Thẻ và thời hạn của Hạn mức tín dụng Thẻ và chấp thuận Hạn mức tín dụng và thời hạn của Hạn mức tín dụng được VPBank Timo cấp. Hạn mức tín dụng Thẻ của Chủ thẻ cũng được thể hiện trên Sao kê của VPBank Timo gửi cho Chủ thẻ hàng tháng theo quy định của VPBank Timo.

9.3. Khi hết thời hạn Hạn mức tín dụng, VPBank Timo sẽ thực hiện đánh giá lại Hạn mức tín dụng Thẻ theo quy định của VPBank Timo. Chủ thẻ sẽ được cấp lại Hạn mức tín dụng Thẻ bằng với hạn mức đã cấp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của VPBank Timo. VPBank Timo không có nghĩa vụ thông báo về việc cấp lại Hạn mức tín dụng cho Chủ thẻ. Chủ thẻ được coi là đồng ý với Hạn mức tín dụng được cấp lại nếu tiếp tục sử dụng Thẻ sau thời điểm hết hạn Hạn mức tín dụng mà không có bất kỳ thông báo, khiếu nại, khiếu kiện gì với VPBank Timo. Trong trường hợp Chủ thẻ thuộc đối tượng phải đánh giá lại Hạn mức tín dụng thẻ theo quy định của VPBank Timo, VPBank Timo sẽ thông báo và yêu cầu Chủ thẻ cung cấp bổ sung hồ sơ để thực hiện thẩm định lại Chủ thẻ và xem xét cấp Hạn mức tín dụng mới cho Chủ thẻ nếu Chủ thẻ đáp ứng được các điều kiện của VPBank Timo.

9.4. Trong thời hạn Hạn mức tín dụng, Chủ thẻ có thể gửi đề nghị thay đổi Hạn mức tín dụng Thẻ tới VPBank Timo và tuân thủ các quy định của VPBank Timo khi xét thay đổi Hạn mức tín dụng mới cho Chủ thẻ. Chủ thẻ được coi là đồng ý với Hạn mức tín dụng được thay đổi nếu tiếp tục sử dụng Thẻ mà không có bất kỳ thông báo, khiếu nại, khiếu kiện gì với VPBank Timo.

Điều 10. Quy định của VPBank Timo và Các điều khoản sửa đổi bổ sung

10.1. VPBank Timo thông báo cho Chủ thẻ thông tin về các đặc điểm, tính năng của Thẻ và các quy định về sản phẩm, chương trình, ưu đãi… liên quan tới Thẻ và các dịch vụ liên quan theo đăng ký của Chủ thẻ (Dịch vụ) áp dụng đối với Chủ thẻ và các sửa đổi, bổ sung liên quan tới các Điều kiện và Điều khoản sử dụng Dịch vụ (nếu có) bằng nhưng không giới hạn bởi một trong các hình thức sau: bằng văn bản, qua email, SMS hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc website www.timo.vn.

10.2. Trong trường hợp VPBank Timo áp dụng chương trình, sản phẩm, ưu đãi… liên quan tới Dịch vụ, Chủ thẻ có trách nhiệm đọc, hiểu rõ thông tin về các đặc điểm, tính năng của Dịch vụ và các quy định về sản phẩm, chương trình, ưu đãi… liên quan tới Dịch vụ áp dụng đối với Chủ thẻ.

10.3. Bằng việc ký vào Giấy Đề Nghị Phát Hành, Chủ thẻ cam kết tuân thủ và chịu sự rằng buộc bởi các quy định của VPBank Timo về các Dịch vụ đã đăng ký và các chương trình, sản phẩm, ưu đãi… mà VPBank Timo áp dụng cho Chủ thẻ. Đối với các sửa đổi, bổ sung, Chủ thẻ được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi theo thông báo của VPBank Timo nếu Chủ thẻ tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau thời điểm VPBank Timo thông báo.

Điều 11. Các điều khoản khác

11.1. Luật điều chỉnh

 1. Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định về phát hành, sử dụng và thanh toán Thẻ tín dụng quốc tế không trái với quy định của Pháp luật Việt Nam.
 2. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào trong bản Thỏa thuận này hay bất kỳ phần nào hoặc khoản mục nào của tài liệu này bị tuyên bố là không có hiệu lực hay không thể cưỡng chế thi hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì những điều khoản hay điều kiện đó sẽ không làm vô hiệu các điều khoản và điều kiện, các phần hoặc các khoản mục khác của Thỏa thuận này.
 3. Những nội dung nào chưa được quy định trong Thỏa thuận này sẽ thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan.
 4. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào mà các bên không giải quyết được bằng thương lượng trên tinh thần hòa giải, thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

11.2. Ngôn ngữ

Thỏa thuận này được lập bằng Tiếng Việt. Nếu có bên nước ngoài tham gia, các bên có thể sử dụng bản tiếng nước ngoài thông dụng kèm theo bản tiếng Việt. Trong trường hợp có mâu thuẫn nội dung giữa bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì văn bản tiếng Việt ưu tiên áp dụng.

11.3. Hiệu lực

 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các bên đã thực hiện xong toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo Thoả thuận này và các văn bản liên quan.
 2. Chủ Thẻ và VPBank Timo xác nhận là đã đọc, hiểu rõ và cam kết thực hiện đúng các Điều khoản và Điều kiện phát hành và sử dụng Thẻ tín dụng Timo MasterCard trong Bản Thỏa thuận này, các quy định khác của VPBank Timo, của TCTQT cũng như Pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Bạn Chưa Có Thẻ Timo ?
Đăng Ký Ngay!

 

//