ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT FATCA

TUÂN THỦ ĐẠO LUẬT FATCA

Nội dung của Điều khoản và điều kiện bổ sung này cùng với Giấy đăng ký và Hợp đồng sử dụng sản phẩm, dịch vụ giữa Khách hàng và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tạo thành một bản “Hợp đồng” hoàn chỉnh giữa Khách hàng và VPBank. Bằng việc ký tên vào Giấy đăng ký và Hợp đồng sử dụng sản phẩm dịch vụ giữa Khách hàng và VPBank, Khách hàng và VPBank cam kết tuân thủ các nội dung của Điều khoản và điều kiện bổ sung này.

Các điều khoản

Điều 1: Giải thích từ ngữ
 1. FATCA” (Foreign Account Tax Compliance Act) là đạo luật về Tuân thủ thuế do Chính phủ Hoa Kỳ thông qua vào ngày 18/3/2010, yêu cầu các tổ chức tài chính nước ngoài báo cáo thông tin về chủ tài khoản Hoa Kỳ ở nước ngoài hoặc khấu trừ thuế với các khoản thu nhập hoặc tiền thu được từ việc bán cổ phần hoặc công cụ nợ có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Vào ngày 01/4/2016, Thỏa thuận liên Chính phủ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về việc tuân thủ FATCA (Thỏa thuận IGA) đã được ký kết và chính thức có hiệu lực kể từ 07/7/2016. Trên cơ sở thỏa thuận này, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một tổ chức tài chính tuân thủ FATCA, phải thu thập các thông tin người nộp thuế nhất định của các Khách hàng mở hoặc duy trì tài khoản tài chính tại VPBank (cho dù Khách hàng có phải là người nộp thuế Hoa Kỳ hay không) để báo cáo Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) thông qua cổng thông tin của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Thông tin thu thập được sẽ chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu tuân thủ FATCA và sẽ không được sử dụng cho mục đích nào khác.
 2. Mỹ hay Hợp chủng quốc “Hoa Kỳ” bao gồm các bang, quận Columbia, nhưng không bao gồm các vùng lãnh thổ phụ thuộc – US Territory, của Hoa Kỳ (Guam, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands, Northern Mariana Islands và American Samoa).
 3. Các thông tin khác” có nghĩa là bất kỳ tài liệu và/hoặc thông tin nào khác với Thông tin thuế cá nhân hoặc thông tin tài chính mà VPBank sở hữu hoặc VPBank có thể yêu cầu một cách hợp lý thông tin Thuế từ Khách hàng nhằm tuân thủ FATCA và đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.
 4. “Thông tin thuế” có nghĩa là bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào liên quan đến Khách hàng, thông tin nhận dạng Khách hàng hoặc tình trạng thuế của Khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn thông tin (các) tên của Khách hàng, (các) địa chỉ cư trú, tuổi, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch, nơi cư trú thuế, nơi cư trú cho các mục đích thuế, mã số thuế (nếu có), tình trạng cá nhân và tình trạng hôn nhân. Cho các mục đích của FATCA, khái niệm này cũng bao gồm biểu mẫu W9 và W8-BEN (nếu áp dụng), do Sở Thuế Vụ của Hoa Kỳ ban hành và được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời kỳ, hoặc một hình thức tự chứng nhận theo quy định của Pháp luật.
 5. “Thông tin tài chính” có nghĩa là bất kỳ các tài liệu hoặc thông tin tài chính nào có liên quan đến tài khoản bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông tin về tên (các) tài khoản, các con số và (các) tài liệu tham khảo, các giá trị, lợi nhuận, tổn thất, các khoản tín dụng, các giao dịch (rút tiền, chuyển tiền…), số dư và theo các hướng dẫn/quy định liên quan trong từng thời kỳ.
 6. Pháp luật” Là pháp luật trong và ngoài nước, hướng dẫn của cơ quan quản lý, các hiệp định liên chính phủ hoặc các thỏa thuận hợp tác liên chính phủ.
 7. “Cơ quan thuế” có nghĩa là bất kỳ cơ quan thuế vụ, cơ quan tài chính, tiền tệ trong nước hoặc nước ngoài nào.
 8. “Trách nhiệm tài chính và báo cáo thuế” là bất kỳ nghĩa vụ/trách nhiệm nào mà VPBank phải thực hiện hoặc có thể trở thành đối tượng điều chỉnh trong tương lai:
 • Cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin có liên quan cho cơ quan thuế;
 • Thực hiện bất kỳ hành động nào khác mà Cơ quan thuế có quyền yêu cầu;
 • Trên cơ sở phù hợp với các quy định Pháp luật mà VPBank là đối tượng điều chỉnh hoặc được tiếp nhận bởi VPBank thông qua một hợp đồng tự nguyện hoặc bởi vì lý do tài chính, thương mại, kinh doanh hoặc các lợi ích khác liên quan đến thẩm quyền của Cơ quan thuế có liên quan hoặc bao gồm nhưng không giới hạn là FATCA.
 1. “Mã số thuế Hoa Kỳ” có nghĩa là mã số thuế của người nộp thuế Hoa Kỳ.
 2. “Đối tượng cư trú của Hoa Kỳ” được hiểu là cá nhân không có quốc tịch Hoa Kỳ và thẻ thường trú nhân (thẻ xanh) của Hoa Kỳ nhưng có sự hiện diện vật lý tại Hoa Kỳ ít nhất (i) 31 ngày trong năm hiện tại và (ii) 183 ngày trong giai đoạn 03 năm, bao gồm năm hiện tại và 02 năm liền kề trước đó (số ngày năm hiện tại + 1/3 số ngày của năm liền trước + 1/6 số ngày của năm trước năm hiện tại 02 năm).
Điều 2. Điều khoản và điều kiện cụ thể
 1. Khách hàng đồng ý để VPBank xác thực các thông tin đã cung cấp cho VPBank từ bất kỳ nguồn thông tin nào mà VPBank có được.
 2. Khách hàng hiểu rằng, một tuyên bố sai hoặc che giấu về tình trạng thuế của cá nhân Hoa Kỳ có thể dẫn đến các chế tài/hình phạt theo pháp luật thuế của Hoa Kỳ, bao gồm cả FATCA.
 3. Khách hàng đồng ý thông báo, cung cấp, cập nhật các thông tin thuế, thông tin tài chính cho VPBank trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày nếu bất kỳ thông tin thuế, thông tin tài chính nào đã được cung cấp cho VPBank không còn chính xác, cập nhật hoặc đầy đủ hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của VPBank.
 4. VPBank không đưa ra bất cứ lời khuyên nào về thuế cho Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo thuế và các nghĩa vụ khác liên quan đến tài khoản của mình trên toàn thế giới.
 5. Khách hàng đồng ý rằng VPBank có thể thu thập, lưu trữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ và báo cáo cho bất kỳ cơ quan thuế hoặc cơ quan nào khác có thẩm quyền các Thông tin thuế, thông tin tài chính hoặc thông tin khác mà VPBank nắm giữ hoặc do Khách hàng cung cấp cho VPBank theo quy định liên quan đến tuân thủ FATCA và quy định Pháp luật có liên quan.
 6. Nếu Khách hàng không cung cấp/không cung cấp đúng thời hạn bất kỳ Thông tin nào được nêu trong các mẫu biểu liên quan đến FATCA, các Yêu cầu của VPBank hoặc không thực hiện các nội dung khác (nếu có) theo Yêu cầu của VPBank trong từng thời kỳ, Khách hàng đồng ý rằng: VPBank có quyền báo cáo các thông tin có liên quan cho cơ quan thuế theo quy định liên quan đến tuân thủ FATCA và/hoặc tiến hành các biện pháp sau mà không bị ràng buộc bất kỳ trách nhiệm nào với Khách hàng:
 • Từ chối mở tài khoản, cung cấp dịch vụ cho Khách hàng;
 • Trên cơ sở thông báo cho Khách hàng bằng văn bản, khấu trừ thuế hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác được tiếp nhận hoặc chi trả bởi VPBank theo quy định liên quan đến tuân thủ FATCA và quy định của pháp luật có liên quan;

Đóng tài khoản của Khách hàng, đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Khách hàng hoặc chấm dứt mối quan hệ của VPBank với Khách hàng.

Bạn Chưa Có Thẻ Timo ?
Đăng Ký Ngay!

 

//