Become a part of Timo team!

Timo Care Representative Officer

Please send your CV to hr@timo.vn

Report to: TCR Team Leader

RESPONSIBILITIES:

 • Gặp khách hàng và hoàn tất quá trình Xác minh khách hàng để thực hiện mở tài khoản và phát hành thẻ;
  Field visit and meet customers to fulfill Customer Identity Verification process for Account Opening and
  Card Issuance;
 • Quản lí danh mục khách hàng được giao and cung cấp chất lượng dịch vụ khách hàng cao cấp cho những
  khách hàng trong danh mục nhằm tăng doanh thu cho Công ty
  Manage customer portfolio and ensure delivery of high-quality products/services to clients and
  increased revenue for company
 • Tự phát huy và đưa ra những kế hoạch/chiến lược nhằm cũng cố mối quan hệ công việc ngày càng tốt
  đẹp với khách hàng
  Self-develop and implement action plans to improve company-client relationship
 • Làm việc với các phòng Ban và các Ngân hàng đối tác đảm bảo thực hiện tất tốt tất cả kế hoạch phát huy
  chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
  Collaborate with other departments or banking partners to ensure active implementation of client
  relationship objectives
 • Mở rộng danh mục khách hàng theo chỉ tiêu công ty hoăc cấp trên đã giao
  Develop customer portfolio following the assigned target from company or line manager
 • Thực hiện các công tác hậu cần như: Giao thẻ/ PIN/ Giấy Tờ….cho khách hàng sau khi đáp ứng tất cả
  các yêu cầu theo quy định;
  Proceed all after sales service such as: Hand-over cards / PIN/ Documents to customers if all
  requirements are met;
 • Hướng dẫn khách hàng sử dụng các kênh kỹ thuật số và sản phẩm của kênh bán Plus;
  Instruct customers to use The Company’s digital channels and products;
 • Giải đáp các thắc mắc đơn giản của khách hàng hoặc chuyển lên các cấp hỗ trợ cao hơn, nếu có;
  Answer simple enquiry of customers or escalate to higher support levels, if any;
 • Sắp xếp lịch hẹn cho các Khách hàng đã đăng ký thông tin online để gặp Customer Relationship Officer
  (RO) hỗ trợ hoàn tất mở tài khoản và phát hành thẻ ghi nợ.
  Arrange appointment for registered customers to meet RO for debit card receiving.
 • Tư vấn các điều kiện đăng ký mở thẻ tín dụng Timo Mastercard/thấu chi Fast Cash;/ Consult Timo
  Mastercard/Fast Cash qualification criterias for customers to apply.
 • Tiến hành các chiến dịch khảo sát để xác định nhu cầu và góp ý của Khác hàng, tư vấn cho Khách hàng
  sử dụng các tính năng của sản phẩm, hướng dẫn kỹ thuật và các chương trình khuyến mại (nếu có);
  Conduct survey campaigns to define customers’ satisfaction and comments, advise customers on
  products features, technical instruction, and privilege programs (if any).
 • Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các dịch vụ hướng đến Khách hàng qua điện thoại và các kênh hỗ trợ
  trực tuyến khác như Facebook, Zalo…
  Responsible for performing a full range of customer service-oriented telephone and other
  communication channels such as Facebook, Zalo…
 • Đảm bảo tuân thủ các quy trình nghiệp vụ đã quy định, các hướng dẫn về Phòng chống rửa tiền &
  Nhận biết khách hàng, quy tắc ứng xử và các quy định của Công ty;
  Ensure adhere to the defined operational process, AML & KYC guidelines, code of conduct & rules of
  The Company.
 • Tham gia xây dựng quy trình và quy định liên quan đến các dự án được phân công;
  Participate in developing processes and regulations related to assigned projects.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên trực tiếp giao;
  Implement other tasks allocated by Customer Relationship Manager.

REQUIREMENTS:

 • Có xe máy và có thể làm việc ngoài văn phòng;
  Has a motorbike and be able to work out of office;
 • Cẩn thận, chăm chỉ, đáng tin cậy và có ý thức kỷ luật cao;
  Be careful, hard-working, trustworthy and discipline;
 • Có kỹ năng giao tiếp;
  Has interpersonal skill;
 • Có tinh thần trách nhiệm cao và dịch vụ khách hàng hoàn hảo;
  High sense of responsibility and service excellence;
 • Có khả năng nói rõ ràng và chính xác để giải thích kỹ lưỡng cho khách hàng;
  Be able to speak with clarity and precision in order to explain thoroughly to customers;
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc phối hợp với các nhóm để giải quyết các yêu cầu và các vấn đề đa
  dạng của khách hàng;
  Be able to work independently or collaborate with teams to solve diverse customer inquiries and issues;
 • Có ngoại hình phù hợp và tác phong lịch sự;
  Has appropriate appearance and courtesy manner;
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế;
  Be able to communicate in English
 • Có khả năng đi công tác
  Be able to go on business
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ (khách sạn, ngân hàng, bảo hiểm, tài chính);
  Have experience in service sector (hotels, banking, insurance, finance);
 • Có thể làm việc theo ca, bao gồm cả buổi tối và cuối tuần;
  Be able to work in shift, including night and weekend;
 • Mong muốn làm việc cho dự án mới bắt đầu với áp lực cao và yêu cầu cao về năng suất.
  Be excited about working in a start-up project under high pressure and productivity achievement.

SALARY & OTHER BENEFITS:

 • 12 Paid Annual leave
 • Company Healthcare
 • Government healthcare
 • Monthly mobile phone expense
 • Parking card
 • Company Trips and Gatherings

Employment type: full time