Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 14/2017/TT-NHNN quy định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng.

Điểm nổi bật trong thông tư mới này là quy định về tính lãi. Theo đó, lãi suất tính lãi được quy đổi theo lãi suất năm, một năm được xác định là 365 ngày.

Thời gian qua, cách tính lãi nói trên thực hiện theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN từ năm 2001, có những vướng mắc, cũng như có thay đổi trong các văn bản pháp lý mới ban hành. Trong đó, vướng mắc chính là quy định về số ngày trong một năm tại Quyết định 652 chưa thống nhất với Luật Dân sự hiện hành và số ngày thực tế trong năm. Như vậy, với thông tư vừa ban hành, số ngày của năm để tính lãi được chốt lại là 365 ngày.

Nhằm tuân thủ quy định của Thông tư số 14/2017TT-NHNN ngày 29/09/2017, kể từ ngày 01/01/2018, Timo (Powered by VPBank) xin thông báo lãi suất áp dụng đối với các khoản vay thấu chi trực tuyến và lãi tiền gửi tiết kiệm trực tuyến áp dụng cho khách hàng cá nhân.

Cụ thể cách tính mới theo 365 ngày

A. Đối với Lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến

1. Số tiền lãi phải trả mỗi kỳ tính lãi bằng (=) ∑ (Số dư thực tế nhân (*) Số ngày duy trì
số dư thực tế nhân (*) Lãi suất tính lãi) chia (/) 365

Trong đó:
– Thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi: Thời hạn tính lãi được xác
định từ ngày Timo (Powered by VPBank) nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết
khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định
số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
– Số dư thực tế: Là số dư cuối ngày tính lãi của số dư tiền gửi mà Timo (Powered by VPBank) còn phải trả
cho KH để tính lãi theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về nhận tiền gửi.
– Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay
đổi.
– Lãi suất tính lãi: Là lãi suất tính lãi áp dụng đối với từng sản phẩm tiết kiệm do
Timo (Powered by VPBank) công bố từng thời kỳ. Lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ %/năm với một
năm là 365 ngày.

2. Để làm rõ, mức lãi suất năm tương ứng trong phương pháp tính lãi quy định tại Khoản 1
Điều 5 Thông tư 14/2017/TT-NHNN áp dụng:
– Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày tiếp theo ngày Timo (Powered by VPBank) nhận tiền gửi đến hết
ngày thanh toán hết khoản tiền gửi; và
– Số dư thực tế để tính lãi là số dư đầu ngày tính lãi bằng mức lãi suất tính lãi quy định tại
Mục 1 nêu trên, mức lãi suất quy đổi này không được áp dụng để tính lãi theo phương
pháp tính lãi quy định tại Mục 1 nêu trên.

B. Đối với Lãi suất vay thấu chi trực tuyến

1. Số tiền lãi phải trả mỗi kỳ được tính theo công thức bằng (=) ∑ (Số dư thực tế nhân (x)
Số ngày duy trì số dư thực tế nhân (x) Lãi suất tính lãi) chia (/) 365

Trong đó:
– Số dư thực tế: Là số dư cuối ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc
quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà Khách hàng còn phải trả cho Timo (Powered by VPBank) được sử
dụng để tính lãi theo thỏa thuận và quy định của pháp luật về cấp tín dụng.
– Số ngày duy trì số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay
đổi.
– Lãi suất tính lãi: Được tính theo tỷ lệ %/năm (X%/năm) theo phương pháp tính lãi
“tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi.

2. Thời hạn tính lãi được xác định từ ngày Timo (Powered by VPBank) giải ngân vốn vay đến hết ngày liền trước ngày Khách hàng thực tế thanh toán hết toàn bộ dư nợ và thời điểm
để xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
Lưu ý:
– Đối với các Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi đăng kí trước ngày 01/01/2018, Timo (Powered by VPBank) tiếp tục thực hiện tính lãi trên cơ sở 360 ngày theo điều khoản điều kiện đã thỏa thuận giữa Timo (Powered by VPBank) và Khách hàng.
– Đối với các Hợp đồng cho vay hạn mức thấu chi đăng kí sau ngày 01/01/2018, Timo (Powered by VPBank) sẽ áp dụng theo phương pháp tính lãi tại thông báo này.

Trích nguồn: Thư viện pháp luật và Văn bản ban hành của Timo (Powered by VPBank).

Tìm hiểu thêm về vay thấu chi Fast Cash, đăng ký trực tuyến trong 30 phút hạn mức lên đến 100 triệu VNĐ. Và, gửi tiết kiệm có kỳ hạn trực tuyến, lãi suất hấp dẫn, tính năng thông minh, bảo mật, rút sớm vẫn giữ được lãi suất.

Chúc bạn luôn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng dịch vụ ngân hàng số Timo.