1. Tên Chương trình: Chi tiêu ngay – Hoàn tiền liền tay

2. Thời gian: Từ ngày 25/03/2022 đến hết ngày 25/04/2022.

3. Đối tượng áp dụng:

Chủ thẻ Timo Visa (Đầu số thẻ tín dụng 420692) nhận được email thông báo chương trình khuyến mại “Chi tiêu ngay – Hoàn tiền liền tay” và thoả các tiêu chí sau:

 • Thẻ tín dụng Timo Visa còn hiệu lực (thẻ đang hoạt động hoặc khóa tạm thời);
 • Thẻ tín dụng không có giao dịch phát sinh trong 06 tháng gần nhất.

Lưu ý: Nhân viên các đơn vị đối tác quảng cáo và truyền thông không được tham gia chương trình.

4. Điều kiện nhận Ưu đãi:

Tặng ưu đãi bằng tiền trị giá 100.000 đồng (“Ưu đãi”) đối với Khách hàng có tổng giá trị các Giao dịch chi tiêu hợp lệ tích lũy tối thiểu 1.000.000VND trong thời gian khuyến mại.

 • Mỗi Khách hàng chỉ nhận được tối đa 01 Ưu đãi trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 • Giao dịch chi tiêu được ghi nhận là hợp lệ (gọi tắt là “Giao dịch chi tiêu hợp lệ”) phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí như sau:
  • Giao dịch thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh chủ động từ phía Khách hàng, và phải là các giao dịch mua bán thực tế, đảm bảo cho phép theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Giao dịch thanh toán trực tuyến tại các website thương mại điện tử hoặc qua máy chấp nhận thanh toán thẻ (máy POS) tại các cửa hàng chấp nhận thanh toán, không bao gồm giao dịch rút tiền mặt.
  • Giao dịch đã nhận được yêu cầu thanh toán từ nhà cung cấp dịch vụ và không bị hoàn trả/huỷ ngang bởi khách hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
  • Thời gian ghi nhận giao dịch hợp lệ: Giao dịch có thời gian chi tiêu thực tế trong thời hạn diễn ra chương trình, đồng thời thời gian ghi nhận bút toán trên sao kê không trễ hơn 10/05/2022.

5. Nội dung Ưu đãi:

 • 591 Ưu đãi trị giá 100.000VND/Ưu đãi sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản Timo của Khách hàng sau khi Khách hàng đạt tổng giá trị giao dịch chi tiêu hợp lệ bằng thẻ tín dụng tối thiểu 1.000.000VND.
 • Tổng giá trị Ưu đãi: 59.100.000 đồng (Năm mươi chín triệu một trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Ưu đãi sẽ chỉ được trao cho 591 khách hàng đầu tiên hoàn tất các bước như được quy định tại Thể lệ chi tiết trong thời gian diễn ra Chương trình.

6. Thời gian thông báo nhận Ưu đãi:

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình, Khách hàng sẽ nhận được thông báo về việc nhận Ưu đãi qua email đã đăng ký và/hoặc ứng dụng Timo.

7. Cách thức tham gia Chương trình:

Khách hàng thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Thực hiện thanh toán giao dịch hợp lệ tại máy POS, các website thương mại điện tử,… bằng thẻ tín dụng Timo Visa trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Bước 2: Theo dõi trạng thái “Giao dịch được hoàn tất thanh toán cho nhà cung cấp dịch vụ” và kiểm tra giao dịch trên sao kê.

(Với các giao dịch không hợp lệ do bị hoàn trả/huỷ ngang, chủ thẻ có thể tiếp tục thực hiện các giao dịch khác theo mục 4 để thoả điều kiện của chương trình).

Khách hàng sẽ được nhận Ưu đãi khi thuộc 591 người đầu tiên thỏa mãn các điều kiện nêu tại mục 4.

8. Quy định chung của Ban tổ chức:

 • Chương trình này áp dụng đồng thời với các Chương trình khuyến mại/ưu đãi khác đang được triển khai cho khách hàng Timo tại cùng thời điểm.
 • Khách hàng nhận Ưu đãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận quà bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân, các loại thuế liên quan, chi phí đi lại mở tài khoản và các chi phí khác có liên quan (nếu có),… Ban tổ chức có quyền khấu trừ các khoản thuế, chi phí trong quá trình chi trả phù hợp với quy trình kế toán thanh toán của Ban tổ chức và quy định pháp luật.
 • Mỗi Khách hàng chỉ được nhận một Ưu đãi. Ban tổ chức có quyền yêu cầu khách hàng ký xác nhận bằng văn bản về nhận Ưu đãi (nếu cần thiết).
 • Khách hàng có trách nhiệm phối hợp, thực hiện và tuân thủ theo các thủ tục, quy trình theo quy định của Ngân hàng Bản Việt đối với Tài khoản Timo.
 • Bất cứ giao dịch nào mà Timo nghi vấn là giao dịch không hợp lệ dựa trên thông tin về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác sẽ bị trừ ra khỏi tổng giao dịch chi tiêu được hưởng ưu đãi. Timo có quyền yêu cầu Chủ Thẻ cung cấp hóa đơn tài chính, hóa đơn giao dịch thanh toán bằng thẻ Tín dụng, để bảo đảm rằng các giao dịch của khách hàng là hợp lệ.
 • Ban tổ chức là người quyết định cuối cùng trong việc xét duyệt các trường hợp được nhận Ưu đãi.
 • Ưu đãi sẽ không được trao trong các trường hợp sau:
  • Trường hợp khách hàng thông báo từ chối nhận.
  • Trường hợp khách hàng thanh toán giao dịch không thành công hoặc không hoàn thiện đủ các bước theo yêu cầu trong thể lệ này trong thời gian Chương trình.
  • Khách hàng không phối hợp, không thực hiện và không tuân thủ theo các thủ tục, quy trình, quy định của Ban tổ chức chương trình.
  • Do Khách hàng không thuộc 591 người đầu tiên thỏa mãn các điều kiện nhận Ưu đãi.
  • Do hết số lượng Ưu đãi trước khi kết thúc Chương trình.
 • Bằng việc tham gia Chương trình này, khách hàng có nghĩa vụ chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, tất cả các sửa đổi (nếu có) của Chương trình.
 • Trong quá trình xét duyệt giao dịch thẻ Tín dụng thành công, Ban tổ chức có quyền yêu cầu Khách hàng bổ sung thêm tài liệu cho việc xác thực giao dịch (nếu cần thiết).
 • Ban tổ chức có thể thay đổi, sửa đổi các điều khoản và điều kiện của Chương trình sau khi đã thực hiện thủ tục thông báo tại Sở Công thương, sự sửa đổi (nếu có) sẽ được công khai thông qua địa chỉ email Khách hàng đã đăng ký hoặc qua các kênh thông tin liên quan.
 • Thời hạn gửi khiếu nại, tranh chấp về các vấn đề của Chương trình là 45 ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình. Quá thời hạn trên thì tranh chấp, khiếu nại sẽ không có giá trị hiệu lực giải quyết.

9. Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 18006788 (miễn cước cuộc gọi)
 • Email: care@timo.vn
 • Fanpage: https://www.facebook.com/yourtimo/
 • Website: www.timo.vn