Khách hàng cần phải đọc tài liệu này.
Tài liệu này nêu rõ các điều khoản và điều kiện về việc Khách hàng cho phép Timo chia sẻ Thông tin định danh khách hàng cho các Đối tác.
Khách hàng phải đọc tài liệu này cùng với các Điều khoản và Điều Kiện chung (được đăng tải tại trang thông tin điện tử Timo.vn), và bất kỳ các chứng từ, tài liệu khác tạo thành Thỏa thuận chia sẻ Thông tin định danh khách hàng cho Đối tác và Timo.

1 – Từ ngữ và giải thích

Thông tin định danh khách hàng” trong Điều kiện và Điều khoản chia sẻ Thông tin định danh khách hàng này được hiểu là các thông tin của Khách hàng, chỉ bao gồm họ và tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử mà khách hàng đã cung cấp khi sử dụng dịch vụ của Timo.
Đối tác” được hiểu là một bên thứ ba, có quyền và nghĩa vụ phát sinh trực tiếp hoặc liên quan đến việc Timo chia sẻ Thông tin định danh khách hàng.

2 – Chia sẻ thông tin với Timo

2.1  Việc cho phép Timo chia sẻ Thông tin định danh khách hàng cho các Đối tác của Timo đem lại cho Khách hàng một số lợi ích:

  • Nhận voucher ưu đãi từ Đối tác của Timo;
  • Nhận tin nhắn và/hoặc cuộc gọi cá nhân về các ưu đãi và lời mời đặc biệt từ Đối tác của Timo;
  • Nhận chế độ chăm sóc khách hàng riêng biệt từ Đối tác của Timo.
  • Và rất nhiều lợi ích khác từ Đối tác dành riêng cho Khách hàng của Timo.

2.2 Bằng việc bấm vào nút ĐỒNG Ý, Khách hàng đồng ý cho phép Timo chia sẻ Thông tin định danh khách hàng cho Đối tác. Việc đồng ý cho phép Timo chia sẻ Thông tin định danh khách hàng là không thể hủy ngang.
2.3 Bằng việc bấm vào nút ĐỒNG Ý, Khách hàng xác nhận đã đọc và hiểu và chấp thuận toàn bộ các điều khoản và điều kiện về việc chia sẻ Thông tin định danh khách hàng cho Đối tác nêu tại văn bản này.
2.4 Bằng việc bấm vào nút ĐỒNG Ý, Khách hàng từ bỏ quyền khiếu nại, khiếu kiện bất kỳ liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc Khách hàng đồng ý cho phép Timo chia sẻ Thông tin định danh khách hàng với Đối tác.

3 – Bảo mật thông tin

Thông tin định danh khách hàng mà Khách hàng đồng ý cho phép Timo chia sẻ với Đối tác được bảo vệ theo quy định của pháp luật.

4 – Các rủi ro cố hữu

Khách hàng xác nhận rằng có các rủi ro có thể xảy ra đối với các giao dịch được thực hiện trên internet hoặc các mạng lưới điện tử và khách hàng tự nguyện chịu các rủi ro này.

5 – Luật áp dụng

Điều khoản và điều kiện chia sẻ Thông tin định danh khách hàng này được hiểu và giải thích theo pháp luật Việt Nam.