Làm thế nào để nhận mã giảm giá 75% cho gói Tinder Gold 1 tháng?

 • Đối với Khách hàng đã sở hữu Thẻ tín dụng Timo Visa: Đăng ký nhận mã giảm giá qua đường link trong email được gửi đến địa chỉ cá nhân trong thời gian diễn ra chương trình (12/02/2022 – 14/02/2022). Sau khi nhận được mã, nhập mã và sử dụng Thẻ tín dụng Timo Visa để thanh toán.
 • Đối với Khách hàng chưa sở hữu Thẻ tín dụng Timo Visa: Đăng ký mở hồ sơ Thẻ tín dụng thành công trên ứng dụng Timo từ ngày 12/02/2022 đến hết ngày 14/02/2022 và hoàn tất nhận Thẻ tín dụng Timo Visa chậm nhất vào ngày 28/02/2022. Mã sẽ được gửi sau ngày 28/02/2022 đối với những Khách hàng đã nhận Thẻ tín dụng Timo Visa thành công trong thời gian quy định. Sau khi nhận được mã, nhập mã và sử dụng Thẻ tín dụng Timo Visa để thanh toán.
 • Lưu ý:
  • Thời gian khuyến mãi: Từ 12/02/2022 đến hết 14/02/2022
  • Quà tặng: Mã giảm 75% gói Tinder Gold 1 tháng.
  • Khi kết thúc gói Tinder Gold 1 tháng (đã được áp dụng mã giảm 75%), sang tháng tiếp theo bạn sẽ được tự động gia hạn với mức giá đầy đủ của gói Tinder Gold 1 tháng trước khi được áp dụng mã giảm 75%.
  • Phiếu thưởng không được hoàn lại và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.

Điều khoản và Điều kiện sử dụng mã giảm giá Tinder

 • Tiêu chí khuyến mãi: Phiếu mua hàng Tinder (“Phiếu thưởng”) chỉ có giá trị sử dụng một lần. Quy đổi tùy vào tình trạng sẵn có và chỉ áp dụng cho người dùng ở Việt Nam, giới hạn 1 lần đổi cho mỗi người dùng.
 • Tính đủ điều kiện: Cần có tài khoản Tinder. Người dùng phải từ 18 tuổi trở lên. Không áp dụng cho người dùng Tinder đã đăng ký gói đăng ký Tinder trong vòng 60 ngày trước khi đổi Phiếu thưởng.
 • Thời hạn sử dụng: Phiếu thưởng có thời hạn sử dụng và phải được đổi trước ngày 31 tháng 3 năm 2022. Không áp dụng phần mở rộng.
 • Tự động gia hạn: Khi kết thúc thời hạn khuyến mại đã đổi, tư cách thành viên cao cấp Tinder của bạn sẽ tự động gia hạn với mức giá đầy đủ hiện hành (trước khi áp dụng phiếu thưởng) trong cùng thời hạn gói. Thanh toán là tự động và được thực hiện thông qua phương thức thanh toán được chỉ định của bạn trong hồ sơ hệ thống của Tinder, trừ khi và cho đến khi bạn hủy đăng ký định kỳ của mình qua Cài đặt tài khoản trong Tinder.
 • Cách đổi: Truy cập www.tinder.com/vip/codehere.
 • Nghiêm cấm bán lại, chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân.
 • Ưu đãi không có giá trị kết hợp với bất kỳ ưu đãi nào khác và không thể được hoàn lại, trả lại hoặc phát hành lại. Tinder và/hoặc Timo không chịu trách nhiệm về việc bị mất cắp, mất mát hoặc hư hỏng Phiếu thưởng.
 • Tính đủ điều kiện của ưu đãi tuân theo theo điều khoản sử dụng của Tinder (https://gotinder.com/terms). Tinder là nhãn hiệu đã đăng ký của Match Group, LLC.

Promotion Terms and Conditions

 • Promo criteria: Tinder vouchers (“Vouchers”) are valid for one-time-use only. Redemption subject to availability and redeemable only in Vietnam, capped at 1 redemption per user.
 • Eligibility: Tinder account required. Users must be 18 years or older. Not valid for Tinder users who have subscribed to a Tinder subscription plan within 60 days prior to Voucher redemption.
 • Expiry: Vouchers subject to expiry and must be redeemed by 31 March 2022. No extensions entertained.
 • Auto-renewal: Upon end of the redeemed promotional term, your Tinder premium membership will auto-renew at the prevailing full price for the same package duration. Billing is automatic and made through your designated payment method in Tinder’s system records, unless and until you cancel your recurring subscription via Account Settings within Tinder.
 • How to Redeem: Visit www.tinder.com/vip/codehere.
 • Strictly no resale, for personal use only.
 • Offer not valid in combination with any other offer and cannot be refunded, returned, or reissued. Tinder and/or Timo is not responsible for theft, loss or damage of the Voucher.
 • Offer eligibility subject to Tinder’s terms of use (https://gotinder.com/terms). Tinder is a registered trademark of Match Group, LLC.